Skip to Main Content

Language Assistance

Medicaid Member Services: 1-833-552-3876 (TTY 711)

English: You can get this material and other plan information in large print for free. To get materials in large print, call Member Services at 1-833-552-3876. If English is not your first language, we can help. Call 1-833-552-3876 (TTY: 711).

Español (Spanish): Usted puede obtener este material y otra información del plan en letra grande de forma gratuita. Para obtener materiales en letra grande, llame a Servicios para Afiliados al 1-833-552-3876. Si el inglés no es su primer idioma, podemos ayudarle. Llame al 1-833-552-3876 (TTY: 711)

中文 (Chinese): 您可以免费获得本资料和其他计划信息的大字体版本。如需大字体版本的资料,请致电会员服务部,电话号码是1-833-552-3876。如果您的母语并非英文,我们可以提供帮助。请致电1-833-552-3876 (TTY: 711)。

Tiếng Việt (Vietnamese): Bạn có thể nhận được tài liệu này và thông tin khác về kế hoạch dạng chữ in khổ lớn miễn phí. Để có được tài liệu dạng chữ in khổ lớn, hãy gọi Dịch vụ Thành viên tại số 1-833-552-3876. Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính của bạn, chúng tôi có thể giúp đỡ. Gọi số 1-833-552-3876 (TTY: 711).

한국어 (Korean): 본 자료와 기타 플랜 정보를 대형 활자본으로 무료로 받으실 수 있습니다. 자료를 대형 활자본으로 받으시려면 가입자 서비스부에 1-833-552-3876번으로 전화해 주십시오.
영어가 귀하의 모국어가 아닌 경우, 저희가 도움을 드릴 수 있습니다. 1-833-552-3876(TTY: 711)번으로 전화해 주십시오.

Français (French): Ces documents, ainsi que d’autres informations en gros caractères sur le programme, sont mis gratuitement à votre disposition. Pour obtenir des documents en gros caractères, appelez le Service aux membres au 1-833-552-3876. Si l’anglais n’est pas votre langue maternelle, nous pouvons vous aider. Composez le 1-833-552-3876 (TTY : 711)

العربية (Arabic):  

یمكنك الحصول على ھذه المواد وغیرھا من معلومات برنامج التأمین مطبوعةبأحرف كبیرة مجانا.ً للحصول على مواد مطبوعة بأحرف كبیرة، اتصل.1-833-552- بخدمات الأعضاء على الرقم 3876إذا لم تكن الإنجلیزیة ھي لغتك الأولى، یمكننا مساعدتك. اتصل بالرقم - .(TTY: 711) 833-552-3876

Hmong (Hmong): Koj muaj cai tau cov ncauj lus no thiab lwm cov ntaub ntawv sau loj loj pub dawb rau koj. Yog xav tau cov ntaub ntawv no sau loj loj, hu mus rau Chaw Pab Tswv Cuab ntawm 1-833-552-3876. Yog Lus Askiv tsis yog koj thawj hom lus hais, peb pab tau koj. Hu rau 1-833-552-3876 (TTY: 711).

Русский язык (Russian): Вы можете бесплатно получить эти материалы и другую информацию, касающуюся программы страхования, крупным шрифтом. Чтобы получить материалы крупным шрифтом, позвоните в отдел обслуживания участников программы по телефону 1-833-552-3876. Если английский язык не является для вас родным, мы можем помочь. Позвоните по телефону 1-833-552-3876 (TTY: 711).

Tagalog (Tagalog): Ang material na ito at iba pang impormasyon sa plan ay maaari mong makuha nang libre sa large print. Upang makuha ang materials sa large print, tumawag sa Member Services sa 1-833-552-3876. Kung hindi mo pangunahing wika ang wikang Ingles, makakatulong kami. Tumawag sa 1-833-552-3876 (TTY: 711).

ગુજરાતી (Gujarati): તમે આ સામ􁹂ી અને મોટી 􁼶􁹔ંટના સ્વ􁼙પમાં પ્લાન અંગેની માિહતીને મફત મેળવી શકો છો. સામ􁹂ીને મોટી 􁼶􁹔ંટના સ્વ􁼙પમાં મેળવવા માટે, મેમ્બર સ􁼿વર્સનો 1-833-552-3876 પર સંપકર્ કરો. જો તમારી 􁹔થમ ભાષા અં􁹂ે􁼓 ન હોય, તો અમે તમને સહાય કરી શકીએ છીએ. 1-833-552-3876 (TTY: 711) પર કૉલ કરો.

ភាសែខ􀆗រ (Mon-Khmer, Cambodian) េ􀊷កអ􀊅ក􀋢ចទទួល􀊌នឯក􀋏រេនះ និងព័ត៌􀊤នគេ្រ􀊤ងេផ្សងេទៀត􀈾ឯក􀋏រេ􀊌ះពុម􀊘អក្សរធំេ􀉖យឥតគិតៃថ􀊵។ េដើម្បីទទួល􀊌នឯក􀋏រេ􀊌ះពុម􀊘អក្សរធំ សូមេ􀋙ទូរសព􀉻េ􀉾􀈗ន់េស􀊼កម􀊢ស􀊤ជិក Member Services 􀉳មេលខ 1-833-552-3876 ។ ្របសិនេបើ􀊟􀋏អង់េគ􀊵សមិនែមន􀈾􀊟􀋏េដើមរបស់អ􀊅ក េយើងខ􀉌􀌮ំ􀋢ចជួយ􀊌ន។ សូមេ􀋙ទូរសព􀉻េ􀉾េលខ 1-833-552-3876 (TTY: 711)។

Deutsch (German): Dieses Material sowie andere Planinformationen sind kostenlos in Großdruck erhältlich. Um Materialien in Großdruck anzufordern, wenden Sie sich telefonisch an Mitgliederdienstleistungen unter der Nummer 1-833-552-3876. Wenn Englisch nicht Ihre Muttersprache ist, können wir Ihnen helfen. Rufen Sie die Nummer 1-833-552-3876 (TTY: 711) an.

हिन्दी (Hindi): आप इस सामग्री तथा अन्य योजना जानकारी को बड़े अक्षरों में मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। बड़े अक्षरों में मुद्रित सामग्री को प्राप्त करने के लिए 1-833-552-3876 पर मेम्बर सर्विसेज़ को कॉल करें। यदि अंग्रेजी आपकी प्रथम भाषा नहीं है, तो हम सहायता कर सकते हैं। 1-833-552-3876 (टीटीवाई: 711) पर कॉल करें।

ພາສາລາວ (Lao): ທ່ານສາມາດຮັບເອົາຂໍ້ຄວາມນີ້ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານອື່ນໆກ່ຽວກັບແຜນປະກັນເປັນໂຕພິມໃຫຍ່ໄດ້ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ໂທຫາພະແນກການບໍລິການສະມາຊິກທີ່ 1-833-552-3876 ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆເປັນໂຕພິມໃຫຍ່. ຖ້າຫາກວ່າພາສາແມ່ຂອງທ່ານບໍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດ ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້. ໂທຫາ 1-833-552-3876 (TTY ໂທຫາ 711).

日本語(Japanese): この内容物そして他のプラン情報の大きな活字版を無料でご提供いたします。大きな活字版をご希望の方は、メンバーサービスにお電話でご連絡ください。電話番号は1-833-552-3876です。英語以外の言語である場合、私達がお手伝いいたします。1-833-552-3876(TTY:711)にお電話ください。